До
Членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Руен

            ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на СНЦ „Местна инициативна група Руен“, ЕИК 177047775,

С настоящото и на основание на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението Управителният съвет /УС/ на сдружението Ви кани да вземете участие в Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.11.2022 г. от 11 ч. в община Руен, с. Руен, п.к. 8540, ул. „Първи май № 35“, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за прекратяване на сдружението и обявяването му в ликвидация.
  2. Назначаване на ликвидатор на сдружението и определяне на възнаграждението му.
  3. Определяне на срока на ликвидацията.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи с един час – за 12.00 ч. –  и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на общото събрание е взето с решение на УС от 20.10.2022 г.