До
Членовете на Общото събрание на СНЦ
Местна инициативна група Руен

            ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на СНЦ „Местна инициативна група Руен“, ЕИК 177047775,

С настоящото и на основание на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението Управителният съвет /УС/ на сдружението Ви кани да вземете участие в Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.07.2023г. от 11 ч. в община Руен, с. Руен, п.к. 8540, ул. „Първи май № 35“, при следния дневен ред:

  1. Приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията на СНЦ „Местна инициативна група Руен – в ликвидация /окончателния ликвидационен баланс/.
  2. Приемане на пояснителния доклад на ликвидатора към изготвения окончателен ликвидационен баланс на СНЦ „Местна инициативна група Руен – в ликвидация.
  3. Приемане на годишния отчет на ликвидатора.
  4. Разпределяне на имуществото на сдружението.
  5. Освобождаване от отговорност на ликвидатора Ешереф Кязим Ешереф.
  6. Предприемане на действия за заличаване на сдружението.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи с един час – за 12.00 ч. –  и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на общото събрание е взето с решение на УС от 30.06.2023 г.